کنگره موبایل، فرصتی برای برون‌رفت از بحران کنونی اقتصاد دیجیتال

محمدرضا عالیان

آشنایی با شرکت‌کنندگان کنگره موبایل ایران و تمامی فرصت‌های این رویداد بزرگ گفت‌وگو با رضا عالیان دبیر کنگره موبایل ایران در حالی که کمتر از یک ماه به برگزاری کنگره موبایل ایران، اولین رویداد مستقل زیست بوم موبایل و ارتباطات کشور که قرار است تمامی حلقه‌های این زنجیره بزرگ را در بربگیرد باقی مانده، تحلیل […]