پرداخت ستارگان

 

خدمت

هزینه ارزیابی(ریال)

9% ارزش افزوده(ریال)

قابل پرداخت(ریال)

ارزیابی در بخش :

100.000.000

9.000.000

109.000.000

[ErimaZarinpalDonate]