پیش ثبت نام بخش نمایشگاهی

برای شرکت در بخش نمایشگاهی کنگره موبایل ایران، فرم زیر را تکمیل فرمایید.

در صورتی که شرکت قصد معرفی نماینده قانونی برای پیگیری امور را دارد بخش زیر را تکمیل کنید.

مبلغ پیش ثبت نام برای شرکت های تجاری ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و برای کسب و کارهای نوپا ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال است که میبایست در زمان تکمیل فرم به حساب تعاونی پیشتاز تدبیرگران پرشیا به شماره شبا IR390220170101110398552001 و یا سپرده ۱۷۰۱،۱۱۱،۳۹۸۵۵۲،۱ نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبدقرنی واریز گردد.
خواهشمند است تمامی مدارک مربوط به شرکت اعم از روزنامه رسمی، مدارک ثبتی، تصویر کارت ملی مدیرعامل و در صورت داشتن نماینده قانونی; معرفی نامه همراه با مهر و امضا و عکس کارت ملی نماینده و همچنین فیش واریز مبلغ پیش ثبت نام را به نشانی info@imctehran.ir ارسال فرمایید تا ثبت نام شما نهایی شود.

(ضروری)