اینترنت اختصاصی

برای دریافت اینترنت اختصاصی از مرکز نمایشگاهی ایران مال فرم مربوطه را تکمیل کرده و پس از واریز وجه به حساب ایشان، حداقل تا یک هفته پیش از آغاز نمایشگاه، این فرم را حضوری به نماینده مدیریت خدمات مرکز نمایشگاهی ایرانمال تحویل نمایید.